دفاعيه هاي ارشد

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

مهرداد غفاري

آقاي دكتر بشيرزاده

 

آقاي دكتر شفائي

خانم دكتر برزين پور

97/11/29

9

كلاس طبقه چهارم

زمانبندي استوار براي مسئله جريان كارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

رضا مهدي زاده

آقاي دكتر بشيرزاده

آقاي دكتر رمضانيان

خانم دكتر رحماني

آقاي دكتر توكلي مقدم

97/11/28

11

كلاس طبقه چهارم

ارائه مدلي چند هدفه براي مسائل زمان بندي اتاق عمل در شرايط عدم قطعيت

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سيده رامينا حسيني

خانم دكتر عليزاده

 

آقاي دكتر محمدي

خانم دكتر آخوندزاده

97/11/27

9

ساختمان گروه IT

تدوين مدل جديد گمنام سازي ساختاري در شبكه هاي اجتماعي

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

اميد سيرداني

آقاي دكتر شفائي

 

خانم دكتر رحماني

خانم دكتر برزين پور

97/11/29

8

كلاس طبقه چهارم

حل مسائل برنامه ريزي و مسيريابي سيستم هاي مراقبت سلامت خانگي در شرايط عدم قطعيت

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

مهسا مهاجرين

آقاي دكتر نجفي

 

آقاي دكتر روغنيان

آقاي دكتر شاد رخ

97/11/28

11:30

كلاس طبقه چهارم

مدلسازي و حل مسئله زمان بندي پرداخت پروژه با هدف توافق بين كارفرما و پيمانكار

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

ساناز يكتازاد

آقاي دكتر صميمي

آقاي دكتر آقائي

آقاي دكتر شهرياري

آقاي دكتر سقائي

97/11/27

8

كلاس طبقه چهارم

توسعه روشهاي كنترل فرآيند آماري چند متغيره براي پايش مصرف حاملهاي انرژي در كشور

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

بيتا خيرخواه

آقاي دكتر روغنيان

 

آقاي دكتر اصل حداد

خانم دكتر اسمعيلي

97/11/28

8

كلاس طبقه چهارم

ارائه مدلي براي قيمت گذاري در سيستم باز توليدي با وجود كالاهاي دسته دوم در سطوح كيفي متفاوت

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي