دفاعيه هاي ارشد

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

اميرحسين آقا صالحي

آقاي دكتر محمدي

 

آقاي دكتر حميدي

آقاي دكتر كريم زادگان

17/10/1397

14

كلاس طبقه چهارم

بررسي و بهبود سيستمهاي پيشنهاد دهنده در فناوري اطلاعات- مطالعه موردي سيستم حمل و نقل آنلاين الوپيك


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

فروغ السادات ميركريم زاده

آقاي دكتر محمدي

 

خانم دكتر حسيني

آقاي دكتر كريم زادگان

17/10/1397

15

كلاس طبقه چهارم

ارتقاء امنيتي پرداخت هاي موبايل در ايران


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

رضا عيوضي

آقاي دكتر روغنيان

 

آقاي دكتر ميرزايي

خانم دكتر اسمعيلي

30/8/1397

13

كلاس طبقه سوم كلاس 303

ارايه مدلي براي قيمت گذاري معابر شهري

 


نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

امير اسحقي چالشتري

آقاي دكتر آقائي

 

آقاي دكتر شفايي

آقاي دكتر جوكار

19/6/1397

8

كلاس طبقه 4

استفاده از رويكرد صف در بهينه سازي مساله مكانيابي-تخصيص چند سطحي با در نظر گرفتن مشتريان بي حوصله

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

الهه سليمي

آقاي دكتر آقائي

 

آقاي دكتر صميمي

خانم دكتر اسماعيلي

17/6/1397

14

كلاس طبقه 4

مدلسازي قابليت اطمينان فرآيند توسعه محصول جديد، با استفاده از تكنيك بروز رساني بيزين و آناليز درخت خطاي پويا

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

بهزاد آباديان

آقاي دكتر شفائي

 

خانم دكتر رحماني

آقاي دكتر شيخ محمدي

19/6/1397

9

كلاس طبقه 4

بررسي رابطه كانوني بين برند و استراتژي هاي قيمت گذاري

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

ارغوان خدابنده

آقاي دكتر روغنيان

 

خانم دكتر رحماني

آقاي دكتر بشيري

19/6/1397

17

كلاس طبقه 4

مسئله مكانيابي و مسيريابي چند معيار محور

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سيناز ساجدي

آقاي دكتر ابراهيمي

 

آقاي دكتر ميرزايي

آقاي دكتر باباخاني

17/6/1397

16

كلاس طبقه 4

مدلسازي اثر برجام بر سرايت تلاطم در بازار بورس تهران

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

پوريا رضائي

آقاي دكتر ابراهيمي

 

آقاي دكتر اصل حداد

آقاي دكتر باباخاني

17/6/1397

15

كلاس طبقه 4

طراحي درخت تصميم جهت پيش بيني واكنش قيمت سهام به انتشار گزارشات مالي براساس تحليل بنيادي و تكنيكال

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

فاطمه خزائي

آقاي دكتر سلمان زاده

 

آقاي دكتر رمضانيان

آقاي دكتر كيان

19/6/1397

8

كلاس طبقه 304

ارائه چهارچوبي براي طرح جانمائي بهينه داشبورد خودرو براساس اصول ارگونوميكي و ايمني

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

امير چاووشي

آقاي دكتر حميدي

 

آقاي دكتر تارخ

آقاي دكتر بنيادي

14/6/1397

9

كلاس طبقه 4

ارائه مدلي براي پذيرش يادگيري سيار با استفاده از مدلهاي پذيرش فناوري مطالعه موردي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

مهرداد صفاريه

آقاي دكتر حميدي

 

آقاي دكتر محمدي

آقاي دكتر مصلي نژاد

18/6/1397

8

كلاس طبقه 4

ارائه مدلي براي بررسي عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتريان به روشهاي پرداخت از طريق موبايل در ايران

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

امين پاشاپور

خانم دكتر رحماني

 

آقاي دكتر روغنيان

آقاي دكتر شيخ سجاديه

25/6/1397

9

كلاس طبقه 4

ارائه مدل قيمت گذاري پويا براي محصولات نو و دست دوم براساس تقسيم بندي مشتريان در شبكه ي زنجيره تامين دوكاناله ي پايدار در فضاي عدم قطعيت

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

مصطفي عبداللهي

آقاي دكتر ابراهيمي

 

آقاي دكتر نجفي

آقاي دكتر شيخ محمدي

21/6/1397

14

كلاس طبقه 4

ارائه يك مدل استوار پويا براي تشكيل سبد سهام بهينه با در نظر گرفتن ميانگين نيم قدر مطلق انحراف معيار و تئوري چشم انداز سرمايه گذار

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سپيده محرمي

خانم دكتر رحماني

 

آقاي دكتر اصل حداد

خانم دكتر غنبرتهراني

26/6/1397

10

كلاس طبقه 4

مديريت ريسك در بخش پائين دستي صنعت نفت و گاز ايران رويكرد توسعه پايدار

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

شبنم برناكي

آقاي دكتر حسيني نژاد

خانم دكتر رحماني

آقاي دكتر رمضانيان

آقاي دكتر جبل عاملي

20/6/1397

13:30

كلاس طبقه 4

طراحي يك مدل مكانيابي و مسيريابي هاب سلسه مراتبي توزيع دارو با پنجره زماني

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

آرمان نعمت پسند

آقاي دكتر حسيني نژاد

 

خانم دكتر رحماني

آقاي دكتر جبل عاملي

20/6/1397

14:30

كلاس طبقه 4

طراحي يك مدل مكانيابي مسيريابي شبكه توزيع دارو مبتني بر دسته بندي تقاضا

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

پريسا جهاني

آقاي دكتر شهرياري

آقاي دكتر صفايي

آقاي دكتر صميمي

آقاي دكتر احمدي

25/6/1397

17

كلاس طبقه 4

معرفي يك نمودار كنترل استوار براي پايش پايايي سيستم هاي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سعيد مهري

آقاي دكتر شهرياري

آقاي دكتر آقائي

آقاي دكتر روغنيان

آقاي دكتر فاطمي

26/6/1397

15:30

كلاس طبقه 4

معرفي يك شاخص كارآيي فرآيند استوار براي پروفايل هاي خطي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

نازنين فزوني

آقاي دكتر ستاك

 

آقاي دكتر حسيني نژاد

آقاي دكتر طالعي زاده

25/6/1397

15

كلاس طبقه 4

تعيين سياست بهينه موجودي و مقدار بهينه تخفيف در طول عمر محصولات فساد پذير

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

منا علي كرمي

آقاي دكتر روغنيان

 

آقاي دكتر صميمي

آقاي دكتر دوست حسيني

26/6/1397

10:30

كلاس طبقه 4

برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش درمعرض خطر شرطي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ارائه ي رويكرد تركيبي از ارزش مقدار فرين و مدل استوار CIPRA

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

ذكرا تير مغز

آقاي دكتر رمضانيان

 

خانم دكتر غلامي

آقاي دكتر حاجي آقا بزرگي

26/6/1397

7:30

كلاس طبقه 4

طراحي يك مدل مكانيابي تسهيلات هاب در زنجيره تامين پايدار مواد غذايي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سيد آرمين شريفي

آقاي دكتر روغنيان

 

آقاي دكتر ميرزائي

آقاي دكتر شيخ محمدي

31/6/1397

14:30

كلاس طبقه 4

تعيين استراتژي بهينه قيمت گذاري و تبليغات براي كالاهاي مكمل و جايگزين

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

مهسا حيدري

آقاي دكتر تارخ

 

آقاي دكتر حميدي

آقاي دكتر سيادتي

31/6/1397

18:30

كلاس طبقه 4

پيش بيني ديابت بارداري با استفاده از داده كاوي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

سونيا سالاري

خانم دكتر عليزاده

 

خانم دكتر آخوندزاده

آقاي دكتر محمدي

31/6/1397

10:30

كلاس طبقه 4

تحليل تصادفات با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

الهه محمودي

آقاي دكتر تارخ

 

آقاي دكتر حميدي

آقاي دكتر شيخ محمدي

31/6/1397

18

كلاس طبقه 4

ارائه روشي جهت كشف تقلب در پرونده هاي سلامت با رويكرد تحليل داده

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

آيدا ابراهيمي

آقاي دكتر تارخ

 

آقاي دكتر محمدي

خانم دكتر پيروزفر

31/6/1397

8:30

كلاس طبقه 4

تشخيص زود هنگام سرطان با استفاده از فضاي ابري

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

شهربانو نصراله پور

آقاي دكتر شهرياري

آقاي دكتر روغنيان

آقاي دكتر صميمي

آقاي دكتر احمدي

31/6/1397

16

كلاس طبقه 4

معرفي نمودار كنترل MEWMA استوار براي پايش همزمان بردار ميانگين و ماتريس واريانس ، كواريانس در فرآيندها توليدي چند متغيره

 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

شكيبا يلي

آقاي دكتر حسيني نژاد

 

آقاي دكتر روغنيان

آقاي دكتر قنادپور

7/8/1397

16

كلاس طبقه 4

طراحي يك شبكه حمل و نقل براي جمع آوري پسماندهاي شهري با درنظر گيري ملاحظات زيست محيطي

 


 

نام و خانوادگي

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلي

داور خارجي

تاريخ دفاع

ساعت

مكان

ميلاد قرباني

آقاي دكتر رمضانيان

 

آقاي دكتر نجفي

آقاي دكتر بشيري

7/8/1397

15

كلاس طبقه 4

يكپارچه سازي انتخاب تامين كنندگان كالا و وسيله نقليه در قراردادهاي همكاري در كمكهاي امدادي بشر دوستانه

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/15
تعداد بازدید:
1263
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک 7
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.